ระบบจองห้องประชุม
เข้าสู่ระบบเพื่อจองห้องประชุม
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
  |
ระบบจองห้องประชุม
ตรวจสอบการใช้ห้อง
ห้อง:
วันที่:
 
  |
ระบบจองห้องประชุม
เมนูหลัก
ปฏิทินแสดงการจองห้องประชุม
รายละเอียดห้องประชุม
รายงานการจองห้องประชุม
ระบบจองห้องประชุม
หมายเหตุ
การแก้ไขข้อมูลใด ๆ ให้ดำเนินการก่อนถึงวันใช้งานห้องอย่างน้อย 1 วัน
กรณีใช้ห้องประชุม ชั้น 6 ,4703 และห้องรับรอง การเปิด/ปิด ให้ประสานกองกลางและประชาสัมพันธ์
กรณีใช้ห้องประชุมของกลุ่มอื่น ๆ ให้ประสานกับผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน
กรณีจองห้องประชุมแล้ว แต่ไม่ใช้ห้องให้ดำเนินการยกเลิกในระบบก่อนถึงวันใช้งานอย่างน้อย 1 วัน หรือแจ้งผู้รับผิดชอบระบบ
หากพ้นกำหนดเวลาที่เริ่มใช้ห้อง 1 ชั่วโมงและไม่มีการใช้ห้อง จะถือว่ายกเลิกการใช้ห้องประชุม
การใช้ห้องประชุมวันหยุดราชการ ให้ติดต่อขอกุญแจเปิดห้องที่กองกลางและประชาสัมพันธ์
ติดต่อได้ที่ คุณกฤษณพงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1918
ระบบจองห้องประชุม
title รายละเอียดห้องประชุม
ลำดับ ชื่อห้องประชุม สถานที่ตั้ง รายละเอียด
1 ห้องประชุม 4703 ตึก สป. อาคาร 4 ชั้น 7 เพิ่มเติม
2 ห้องรับรอง ชั้น 8 ตึก สป. อาคาร 4 ชั้น 8 เพิ่มเติม
3 ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาการศึกษา ตึก สป. อาคาร 4 ชั้น 7 เพิ่มเติม
4 ห้องประชุมกองบริการวิชาการ ตึก สป. อาคาร 2 ชั้น 7 เพิ่มเติม
5 ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ตึก สป. อาคาร 4 ชั้น 7 เพิ่มเติม